Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe brało udział w konkursie grantowym Działaj Lokalnie 2021 i otrzymało wsparcie finansowe dla projektu "Edukacja obywatelska wśród dzieci i młodzieży". Projekt ten obejmuje pięć gmin (Leśnica, Izbicko, Walce, Jemielnica, Ujazd) oraz powiat strzelecki.

Okres realizacji projektu przypada na wrzesień - grudzień br. i polega na organizacji dwóch spotkań (dla min. 40 dzieci) w poszczególnych w gminach, podczas których głównym tematem będzie prelekcja multimedialna dotycząca zasad funkcjonowania wszystkich szczebli samorządu terytorialnego (począwszy od gminnego, poprzez powiatowy i wojewódzki). Bazą powyższych spotkań będzie prezentacja multimedialna w formie quizu przygotowana przez grafika.

Prezentacja dotyczyć będzie zagadnień oraz pojęć związanych z samorządem terytorialnym, przybliżenie funkcjonowania samorządów oraz wpływ obywateli na rozwój i kształt samorządów, określenie zadań władz gmin, powiatu, województwa. W ramach projektu przewidziane zostały dwa spotkania, które muszą zostać udokumentowane (zdjęcia, informacja na stronie internetowej o danym spotkaniu, lista obecności z danego spotkania).

Aby prelekcja była atrakcyjna dla młodych słuchaczy, prócz nowoczesnego (multimedialnego) jej przedstawienia, będzie ją prowadził samorządowiec danej gminy czy powiatu, który należy jednocześnie do Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego. Prelegent opowie zgromadzonym dzieciom o swojej codziennej pracy. Wartością dodaną do prelekcji (jeżeli będzie taka możliwość) będzie wycieczka po urzędzie prowadzona przez poszczególnych samorządowców oraz mały konkurs wiedzy z prezentacji dla uczestników prelekcji. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzyma nagrodę rzeczową w postaci np. długopisu czy opaski na rękę. Dla każdego uczestnika projektu przygotowana zostanie również ulotka informacyjna o Śląskim Stowarzyszeniu Samorządowym.

Wszystkie gadżety przygotowane zostaną w ramach projektu.

Odbiorcami projektu będą dzieci i młodzież (klasy IV-VIII SP; klasy I szkoły średniej) ze szkół podstawowych i średnich województwa Opolskiego. W poszczególnych placówkach wyłaniane będą grupy dzieci o liczebności ok. 40 osób. Grupa może składać się z uczniów w jednym wieku (np. z jednego rocznika) lub w rożnym wieku (z różnych klas).

W zależności od lokalnych preferencji lub możliwości prelekcja odbywać się może w klasach szkolnych lub w poszczególnych urzędach. Z wyznaczoną osobą, z poszczególnej gminy, pracownik biura Stowarzyszenia będzie się kontaktować aby sprawnie przeprowadzić projekt pod względem logistycznym (np. przygotowanie miejsca prowadzenia prelekcji oraz przeprowadzenie rekrutacji w uzgodnieniu z nauczycielami, ustalenie harmonogramu spotkań).

Zgodnie z projektem wsparcie ze strony gmin uczestniczących w zadaniu odbywa się w ramach wolontariatu (np. przygotowanie sali na prelekcję, prowadzenie prelekcji przez Wójta czy Burmistrza). W związku z powyższym osoby te otrzymają odpowiednie dokumenty do podpisu (np. porozumienie o współpracy, kartę ewidencji czasu pracy wolontariusza w projekcie). Wszelka inna dokumentacja np.lista obecności na spotkaniu, plakaty o spotkaniach oraz informacja o realizacji zadania sporządzone zostanie przez biuro Stowarzyszenia i przesłana mailowo.

Informacja organizatora o projekcie